Algemene voorwaarden

Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan instituut Beautyville is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen dit instituut. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als klant.

In deze voorwaarden wordt onder “schoonheidsinstituut Beautyville” verstaan Beautyville gevestigd te Arnhem, aan de Grijpskerkstraat 52, 6835 DJ te Arnhem

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Beautyville opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Beautyville te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Beautyville.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Beautyville voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8 Het intakeformulier wat u voorafgaande van u eerste behandeling heeft gelezen en ondertekend maakt ook onderuit van de algemene voorwaarden

 

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Beautyville en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Beautyville tot behandeling.

2.2 Beautyville is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Beautyville door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Beautyville.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Beautyville kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 

4 Informatie

De cliënt dient Beautyville tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

6 Betaling

6.1 Cliënt betaalt de behandeling contant of per pin voordat zij in behandeling gaat of meegenomen wordt naar de behandelkamer.

6.2 Indien Beautyville de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van onder vermelding Beautyville van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Beautyville niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Beautyville is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Beautyville is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Beautyville bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Beautyville indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Beautyville instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd.

 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij Beautyville af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Beautyville 50% van de behandeling in rekening brengen

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Beautyville is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wilt annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Beautyville, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Beautyville leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Beautyville afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien Beautyville niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van Beautyville beperkt tot het bedrag van de factuur. Beautyville is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Beautyville.

8.2 Beautyville kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Beautyville is niet aansprakelijk voor verbranding, huidbeschadiging, of welke huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).

8.4 Beautyville is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

8.5 Tatoeages, piercings, moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). Beautyville is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.

8.6 Beautyville heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Beautyville zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Beautyville aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

8.7 Beautyville is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op andere lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.

 

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Beautyville, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Beautyville en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

 

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Beautyville en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 Kwaliteit

Kwaliteit staat in een hoog vaandel binnen Instituut Beautyville, Instituut Beautyville is aangesloten bij de ANBOS. De ANBOS is de branche organisatie voor schoonheidsspecialisten en registreert de specialisaties.

 

13 Wijziging

13.1 Beautyville behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.